REFERENCE PRI IZDELAVI PROSTORSKIH AKTOV

OBČINA ZREČE:

 • OPPN ZA TRGOVSKI CENTER SPAR v Zrečah, OBERON d.o.o.

MO CELJE:

 • SPREMEMBE IN DOPOLNITVE zn DOLGO POLJE III-KA, MO Celje
 • OLN MEDLOG ZAHOD – OBMOČJE SERVISNIH DEJAVNOSTI PIŠEK, FRIGO transport Pišek Peter s.p.
 • OPPN – SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZN OTOK I , Ministrstvo za šolstvo in šport; I gimnazija Celje
 • OPPN ZA OBMOČJE KOMPLEKSA I. GIMNAZIJE CELJE, I. Gimnazija Celje
 • OPPN Šumer - Ljubečna
 • OPPN Slance - območje SL-4-2
 • OPPN Nova vas - območje NV-4-1

OBČINA VOJNIK:

 • ZN NAČRT VOJNIK – CONA 7, ODER d.o.o.
 • OPPN za POSLOVNO CONO VOJNIK- HIŠA ŽAN VZDRŽEVANJE d.o.o.
 • ZN SOCKA , Občina Vojnik
 • LOKACIJSKI NAČRT – OBRTNO POSLOVNA CONA ARCLIN, Občina Vojnik
 • OPPN FRANKOLOVO – LOKA, L.M. INVEST d.o.o.
 • OPPN NOVA CERKEV 3
 • OPPN NOVA CERKEV 6
 • Lokacijski načrt obrtno poslovna cona ARCLIN/RRA Celje d.o.o.
 • Spremembe in dopolnitve ZN Vojnik cona 8 in 9
 • Spremembe in dopolnitve ZN Vojnik cona 10A
 • OPN Vojnik
 • OPPN Za del EUP VO-42
 • OPPN za del EUP VO-16
 • OPPN za del EUP NC-32
 • OPPN za poslovno cono Vojnik III
 • OPPN za del EUP VO-41
 • OPPN za EUP FR-12
 • OPPN za del EUP FR-25
 • OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov in stanovanjske hiše

OBČINA ŽALEC:

 • OPPN ŠEMPETER OB STRUGI, Občina Žalec

OBČINA ŠENTJUR:

 • OPPN za EUP PL 21/1
 • OPPN za del EUP ŠE 103/3

OBČINA PREBOLD:

 • OPPN spremembe in dopolnitve OPPN L4/4 krožišče Latkova vas
 • OPPN za del območja MA 42

OBČINA BRASLOVČE:

 • OPPN ZA DEL OBMOČJA UREJANJA PA2-BRASLOVČE TRG, Občina Braslovče
 • OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov
 • OPPN za del območja PA 1 – vikend naselje Letuš – levi breg
 • OPPN za del območja PA6 – vikend naselje Letuš – desni breg
 • OPPN za del območja PA2 – Braslovče
 • OPPN za del območja PA10 – Rakovlje vzhod
 • OPPN PA18 – Parižlje
 • OPPN za del območja PA5 – vikend naselje ob Savinji v malih Braslovčah
 • OPPN za del območja urejanja PA28 – širitev Trnava

Občina LAŠKO:

 • OPPN ZA PROIZVODNO-OBRTNO DEJAVNOST REČICA KP 2/1, Občina Laško
 • Spremembe in dopolnitve ZN za del območja Taborje II. Laško (KS11)
 • Lokacijski načrt za zdraviliško turistični kompleks Rimske Toplice
 • Izdelava sprememb in dopolnitev Odloka o ZN rečica KP 2/1, Občina Laško
 • OPPN spremembe in dopolnitve ZN za proizvodno-obrtno dejavnost Rečica KP 2/1

Občina RADEČE:

 • OPPN ZA POSLOVNO-TRGOVSKI CENTER (SPAR) V RADEČAH, PLUTON GRADNJE d.o.o.
 • Ureditveni načrt za mestno središče v Radečah, TRC SAVUS Radeče
 • OPPN za del EUP RA 11/8, stanovanjsko območje Dobrava
 • OPPN za območje urejanja počitniškega naselja Čimerno – ČI 14
 • OPPN za zahodni del območja urejanja počitniškega naselja Brunška gora – BG 14

Občina SEVNICA:

 • Sprememba in dopolnitev ZN industrijske cone Sevnica območje IV
 • OPPN Poslovna cona ob HE Boštanj
 • OPPN ZA POSLOVNO-TRGOVSKI CENTER SPAR v Sevnici in krožišče
 • OPPN PTC Šmarje (prodajalne LIDL Sevnica, DM MARKT Sevnica, TEDI Sevnica)
 • OLN za poslovno cono Krmelj
 • OPPN ZA UREDITEV OBMOČJA ZD SEVNICA, OPTIKE BAUTIN, TRŽNICE IN JAVNEGA PARKIRIŠČA
 • SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA INDUSTRIJSKE CONE SEVNICA - OBMOČJE IV.
 • OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Jazbec
 • OPPN za del EUP DB10.ppn v Dolenjem Boštanju

Občina MOZIRJE:

 • Lokacijski načrt »KRAHELNOVO« Mozirje

Občina ŽIRI:

 • OPPN za območje ZI 38 - ob Jezernici
AR Projekt